Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 14
 
опис

 

  Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків" 

   

  Позабюджетні кошти, що залучаються та використовуються в ДНЗ, регламентуються відповідними нормативно-правовими актами, основними з них є:

  •   Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2442-ІИ (зі змінами).

  •   Закони України:

  •   «Про освіту» (ст. 57, 61);

  •   «Про дошкільну освіту»;

  •   «Про оподаткування прибутку підприємств»;

  •   «Про податок на додану вартість»;

  •   «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (від 16.07.1999 р. № 996-14);

  •   «Про податок з доходів фізичних осіб».

  •   Постанови Кабінету Міністрів України:

  •   «Про перелік платних послуг, які можуть надаватися дер­жавними навчальними закладами» від 20.01.1997 р. № 38 (зі змінами і доповненнями);

  •   «Про затвердження Порядку складення, розгляду, затвер­дження та основних вимог до виконання кошторисів бюджет­них установ» (від 28.02.2002 р. № 228; зі змінами Постанова КМ України від 24.02.2003 р. № 211);

  •   «Про затвердження порядку складання, розгляду затвер­дження та основних вимог до виконання кошторисів бю­джетних установ» від 28.02.2002 р. № 228 (зі змінами і до­повненнями).

  •   Спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністер­ства фінансів України та Міністерства економіки України «Про затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами» (від 27.10.1997 р. № 383/239/181).

  •   Накази Державної податкової адміністрації України:

  •   « Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків» від (19.02.1998 р. № 80).

  •   «Про затвердження порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)» (від 03.07.2000 р. № 355);

  •   Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах державного казначейства України» від 02.12.2002 р. № 221 (зі змінами і доповненнями);

  •   Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ (затверджена наказом Держав­ного казначейства від 17.07.2000 р. № 64);

  •   Стандарти бухгалтерського обліку в Україні (затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87).

   

  Для правильного оформлення благодійної допомоги завідувач дошкільного навчального закладу повинен перш за все дотримува­тися нормативно-правових актів, зокрема:

  •   Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 р. № 531/97-ВР (зі змінами);

  •   Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-ХИ (зі змінами і доповненнями);

  •  Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 р. № 1192-ХІУ;

  •   Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ;

  •   Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-6 (зі змінами);

  •   Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і по­жертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» від 04.08.2000 р. № 1222 (зі змінами);

  •   Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження По­рядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у ви­гляді наданих послуг або виконаних робіт» від 17.08.1998 р. № 1295 (зі змінами);

  •   Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження По­рядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 р. № 228 (зі змінами);

  •   Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про забезпечен­ня цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери» від 19.08.2009 р. №1007-Р (зі змінами);

  •   Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про першочергові заходи щодо забезпечення розширення автономії загальноосвіт­ніх навчальних закладів» від 08.12.2009 р. № 1564-Р;

  •  Листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення інформації про використання благодій­них та спонсорських внесків» від 15.04.2011 р. № 1/9-289;

  • Листа Міністерства юстиції України «Щодо внесення батька­ми учнів коштів на вимогу працівників навчальних закладів» 29.07.2010 р. № 604-0-2-10.

   

   

  Організація співпраці з батьками дітей дошкільного віку:
  нормативно-правові документи

   

  Вимоги законодавства

  Нормативна база

  Прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.

  Учасниками навчально-виховного процесу є батьки або особи, які їх замінюють.

  Виховання у сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

  На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

  Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:

  • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей;
  • створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
  • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім’ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;
  • виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного сере­довища, любов до своєї країни;
  • сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;
  • виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини;
  • держава надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї;

  Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

  • вибирати навчальний заклад для неповнолітніх дітей;
  • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчальних закладів;
  • звертатися до державних органів управління освітою з питань навчання та виховання дітей;
  • захищати у відповідних державних органах і суді законні інтереси своїх дітей;

  Навчання у середній загальноосвітній школі починається з шести- або семирічного віку

  Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII

  Забороняється перевіряти рівень знань під час зарахування дітей до загальноосвітнього навчального закладу, крім гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів).

  Закон України «Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» щодо запобігання дискримінації при вступі до початкової школи» від 06.09.2011 № 3701-VІ

  Сімя зобовязана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

  Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її у родинному колі.

  Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

  Дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють:

  • у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;
  • у сім’ї (до досягнення дитиною п’ятирічного віку);
  • за допомогою фізичних осіб з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти та фізичний стан здоров’я яких, дозволяє виконувати обов’язки педагога.

  Дошкільний навчальний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю, є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку.

  За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному навчальному закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

  Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.

  На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

  Педагогічна рада дошкільного навчального закладу визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу із сім’єю.

  Органом громадського самоврядування дошкільного навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу дошкільного навчального закладу та батьків або осіб, які їх замінюють.

  Учасниками навчально-виховного процесу у сфері дошкільної освіти є батьки або особи, які їх замінюють.

  Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що не перевищує 50 відсотків (у міській  місцевості) та 30 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.

  Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

  • вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;
  • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;
  • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
  • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

  Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

  • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
  • забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
  • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
  • поважати гідність дитини;
  • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв

  Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ

  • прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, сві­доцтва про народження;
  • для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою;
  • відрахування дитини з дошкільного навчального закладу державної та комунальної форми власності може здійснюватись за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;
  • адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів;
  • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному навчальному закладі дитина може перебувати цілодобово, протягом дня або короткотривало (неповний день);
  • дошкільний навчальний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім’ї;
  • дошкільний навчальний заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини;
  • для дітей, які перебувають у дошкільному навчальному закладі менше шести годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють;
  • керівник дошкільного навчального закладу організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють, щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють;
  • органом громадського самоврядування у дошкільному навчальному закладі є загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік

  Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305

  Центр провадить діяльність за такими основними напрямами:

  • проведення серед населення роз’яснювальної роботи, спрямованої на розуміння проблем сімей, що виховують дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, виховання толерантного ставлення до таких дітей;
  • надання педагогам та батькам кваліфікованої допомоги з питань розвитку, виховання, навчання, реабілітації та соціальної адаптації дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

  Під час прийому дітей до центру його завідувач зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, зі статутом центру, іншими документами, що регламентують діяльність центру.

  Органом громадського самоврядування є загальні збори працівників центру та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше ніж один раз на рік

  Положення про центр розвитку дитини, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1124

  • до 1-го класу загальноосвітнього навчального закладу зараховують дітей, як правило, з 6 років;
  • прийом дітей до 1-го класу загальноосвітнього навчального закладу (крім спеціалізованого) здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування;
  • для зарахування дитини до 1-го класу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву на ім’я директора загальноосвітнього навчального закладу, копію свідоцтва про народження дитини та медичну картку встановленого зразка;
  • не допускається збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема довідок з місця роботи, проживання, про заробітну плату батьків, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до систематичного навчання в школі;
  • при прийомі дитини до 1-го класу є неприпустимими проведення тестувань, співбесід, екзаменів тощо з перевірки її знань щодо засвоєння навчально-виховної програми дошкільного навчального закладу

  Наказ Міністерства освіти і науки України «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 07.04.2005 № 204

  • комітети є добровільними органами громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі;
  • рішення про заснування комітетів груп (групи) або закладу та кількість членів комітету приймаються на загальних зборах батьків відповідних груп (групи) або закладу;
  • легалізація (офіційне визнання) комітетів є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному навчальному закладу після письмового повідомлення керівництва закладу (надання протоколу батьківських зборів) про їх заснування;
  • припинення діяльності комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску);
  • основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:
  • збереження та зміцнення здоров’я дітей;
  • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;
  • виховання у дітей елементів природодоцільного світогляду, роз­витку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
  • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
  • розвитку потреби у реалізації творчих здібностей дітей;
  • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
  • залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;
  • організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;
  • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою;
  • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу

  Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 № 398

  Головними завданнями консультативного центру є:

  • надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
  • сприяння соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
  • забезпечення взаємодії між дошкільним навчальним закладом та іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють;
  • консультативний центр може здійснювати консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, з питань —
  • соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
  • вікових, психофізіологічних особливості дітей;
  • психологічної готовності до навчання у школі;
  • профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
  • організації ігрової діяльності;
  • організації харчування дітей вдома;
  • створення умов для за загартування і оздоровлення дітей;
  • соціального захисту дітей із різних категорій сімей

  Примірне положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 № 714

  • заклади створюються з урахуванням специфіки місцевості та демографічної ситуації для забезпечення здобуття дошкільної освіти дітьми відповідного віку, які перебувають у родинних стосунках на базі дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виховних комплексів, у будівлях та житлових приміщеннях родин, у яких виховується 2–3 і більше дітей відповідного віку;
  • метою діяльності є створення умов, наближених до родинних, для здобуття якісної дошкільної освіти дітьми відповідного віку та максимальне використання у вихованні дітей потенціалу родинної педагогіки

  Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.11.2011 № 1368

  У дошкільних навчальних закладах має проводитися робота з батьками, що передбачається у річному плані роботи навчального закладу. Зокрема це:

  • вивчення досвіду родинного виховання;
  • організація гуртків для батьків та разом з батьками;
  • педагогічні бесіди з батьками;
  • консультації для батьків;
  • організація діяльності школи молодих батьків

  Лист Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 03.07.2009 № 1/9-455

  Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією

  Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» від 25.05.2011 № 1/9-389

  Діти шести (семи) років, які ідуть до школи з 1 вересня, мають право відвідувати дошкільний навчальний заклад до кінця оздоровчого періоду

  Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах» від 21.07.2011 № 1/9-552

  Для дітей, які відвідують групи короткотривалого перебування, за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, можуть надаватися додаткові освітні послуги у порядку, визначеному законодавством

  Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 29.07.2011 № 1/9-577

  Одним з основних напрямів методичної роботи є проведення Днів відкритих дверей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах для батьків дітей старшого дошкільного віку, вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів початкової школи.

  Робота з батьками передбачає:

  • зустрічі вчителів початкової школи з батьками вихованців старших дошкільних груп на батьківських зборах;
  • проведення Інтернет-зборів для батьків майбутніх першокласників;
  • анкетування батьків майбутніх першокласників з питань підготовки дітей до школи;
  • організацію роботи «педагогічної вітальні» для батьків вихованців старшого дошкільного віку з питань підготовки дітей до школи;
  • організацію роботи батьківських клубів та інших форм взаємодії

  Інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку» від 19.08.2011 № 1/9-634

  Заплановані заходи тижня безпеки дитини мають бути конкретними та пізнавальними, цікавими не тільки для дітей, але й для їхніх батьків, які беруть участь у ньому;

  Перший день тижня безпеки дитини слід розпочати зі святкових зборів, на які запрошуються батьки, шефи, спонсори. Незвичайна обстановка, яскраві транспаранти зроблять цей ранок справді святковим. Під час святкової лінійки проводиться парад груп-учасників у святковій формі з атрибутами здорового способу та безпеки життя;

  Батьки відвідують заплановані заходи тижня безпеки дитини у зручний для них час та беруть у них участь

  Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах» від 19.08.2011 № 1/9-635